Ohjeet ansiomerkkien ehdottajille

Ohjeet ansiomerkkien ehdottajille

Vuodesta 2013 lähtien Humanisticum on jakanut tunnustuksia aktiivisille humanistitoimijoille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet yhteishumanistisuutta niin järjestökentällä kuin yliopistolla. Jokainen Humanisticumin jäsenjärjestö voi ehdottaa mitalin saajaa. Mitalin saaja voi olla opiskelija tai jo valmistunut.

Tunnustuksia eli mitaleja on kolmea luokkaa: pronssinen, hopeinen ja kultainen. Kultainen on korkea-arvoisin tunnustus, ja se on varattu erittäin merkittävissä määrin yhteishumanistisuutta edistäneille henkilöille, tai henkilöille, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti Humanisticumissa yli kahden vuoden ajan. Ehdotusta jätettäessä ei tarvitse ottaa kantaa mitalin värin kirkkauteen.

Yhteishumanistiseksi toiminnaksi voidaan lukea esimerkiksi:

  •  aktiivinen toiminta yhteistapahtumien järjestämiseksi (kahden tai useamman humanistijärjestön välillä)
  •  aktiivinen edunvalvonta yliopistolla humanistisen tiedekunnan toimielimissä
  •  yhteishengen luominen opiskelijoiden sekä henkilökunnan välille
  •  aktiivinen toiminta omassa aine-, harraste- tai tiedekuntajärjestössä humanistisen yhteistyön ja toiminnan edistämiseksi

Pelkkä järjestön hallituksessa tai virkailijana toimiminen ei oikeuta mitaliin vaan toiminnassa on täytynyt näkyä halua toimia isomman humanistijoukon hyväksi. Mitalin saamiseksi henkilön ei myöskään ole tarvinnut toimia luottamustoimissa, järjestön hallituksessa tai virkailijana.

Perusteluista tulee käydä ilmi, millä tavalla ehdotettu henkilö täyttää tunnustuksen myöntämisen kriteerit. Toivomme perusteellisia ja havainnollisia esimerkkejä henkilön järjestöurasta tai muusta ansiokkaasta toiminnasta. Perustelun tueksi voi lisätä esimerkiksi luettelon henkilön luottamustoimista tai muun todisteen esimerkiksi tapahtumajärjestelyistä tai kanssahumanistien tukemisesta. Hakemukseen voi liittää mukaan myös useamman kyseistä henkilöä tunnustuksen saajaksi ehdottavan tiedot.

Ehdotukset käsittelee aiemmin kultaisella mitaleilla palkituista koostuva toimikunta, joka tekee ehdotuksensa mitalien saajista Humanisticumin hallitukselle. Toimikunta voi myös palkita henkilöitä lomakkeella tulleiden ehdotusten ulkopuolelta. Tunnustuksia voidaan myöntää niin paljon kuin toimikunta katsoo aiheelliseksi. Ainoastaan kultaisia mitaleja voidaan myöntää vain kaksi per vuosi. Toimikunta voi arvionsa mukaan siirtää ansioituneen ehdokkaan palkitsemisen seuraavaan vuoteen.

Humanisticum varaa oikeuden säilyttää lomakkeelle tallentuvat tiedot.
Lisätietoa Timo Kalliokoskelta, timo.j.kalliokoski(at)helsinki.fi

Instruktioner

Från och med 2013 har Humanisticum gett erkänsla för aktiva humaniststuderande, som har främjat samhumanism såväl i föreningsverksamt som vid universitetet. Alla föreningar vid Humanisticum kan föreslå vem som borde få en medalj. Personen som får en medalj kan vara antingen studerande eller redan färdig med studierna.

Det finns tre olika typer av medaljer (alltså erkänslor): brons, silver och guld. Den gyllene är högst uppsatt, och är reserverad för personer, som har främjat samhumanism på ett väldigt betydande sätt, eller personer, som har verkat särdeles förtjänt vid Humanisticum i över två år. När man föreslår någon, behöver man inte ta ställning till färgen på medaljen.

Sam-humanistisk verksamhet kan vara till exempel:

  •  aktiv verksamhet för att organisera evenemang tillsammans med andra (evenemang mellan två eller flera humanistföreningar)
  •  aktiv intressebevakning vid universitetet på organ inom humanistiska fakulteten
  •  skapande av gemenskapskänsla mellan studerande och personalen
  •  aktiv verksamhet inom ens egen ämnesförening, fritidsförening eller fakultetsförening för att främja humanistiskt samarbete och verksamhet.

Att vara föreningens styrelsemedlem eller funktionär räcker inte i sig själv för en medalj, verksamheten bör ha främjat en större grupp humanister. Det är inget krav att personen som får en medalj har varit styrelsemedlem eller funktionär.

Det bör komma fram i motiveringen för nomineringen hur personen i frågan fyller kriterierna för medaljen. Vi önskar oss grundliga och förtydligande exempel på personens verksamhet inom eller utanför en förening. Man kan till exempel bifoga en lista på den nominerades förtroendeuppdrag eller bevis på evenemangsarrangemang eller annan verksamhet i samhumanistisk anda. Man kan även bifoga kontaktuppgifterna på flera personer som stöder nomineringen i en ansökan.

Nomineringarna läses av en kommitté, bestående av personer som tidigare fått den gyllene medaljen. Kommittén gör ett förslag åt Humanisticums styrelse om personerna som skall belönas med medalj. Kommittén kan även nominera någon, som inte nominerats i blanketten. Mängden guldmedaljer är begränsad till två medaljer per år, men annars får kommittén dela ut en valbar mängd medaljer. Kommittén kan även flytta belönandet av en nominerad person till följande år vid behov.

Humanisticum kommer att bevara informationen som sänds in via blanketten.

Tilläggsinformation kan fås av Timo Kalliokoski, timo.j.kalliokoski(at)helsinki.fi