Säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Humanisticum, Fakultetsföreningen Humanisticum vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä nimeä Humanisticum. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä tiedekuntajärjestö.

2. Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

3. Tiedekuntajärjestön kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

4. Tiedekuntajärjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

5. Tiedekuntajärjestön tarkoituksena on

 • toimia Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan (jäljempänä humanistisen tiedekunnan) opiskelijayhdistysten etu- ja yhteistyöjärjestönä
 • lisätä humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden välistä yhteistoimintaa ja henkistä yhteenkuuluvuutta järjestämällä yhteistoimintaa, koulutuksia, seminaareja sekä ylläpitämällä yhteisiä tiedotuskanavia
 • koordinoida humanististen ainejärjestöjen yhteisiä kerhotiloja helpottamalla tilaa käyttävien järjestöjen yhteistä päätöksentekoa ja pitämällä yhteyttä ylioppilaskuntaan
 • edustaa humanististen tiedekunnan opiskelijoita ja edistää opiskelijoiden asemaa ja ajaa heidän etuaan tiedekunnassa ja yliopistolla muun muassa yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa
 • edistää humanististen tieteiden arvostusta ja humanistisia arvoja yliopistomaailmassa ja yhteiskunnassa ja siten parantaa humanistien asemaa työmarkkinoilla.

6. Tarkoituksensa toteuttamiseksi tiedekuntajärjestö voi muun muassa

  • edustaa humanistisen tiedekunnan opiskelijoita yliopistolla, ylioppilaskunnassa ja yhteiskunnassa esimerkiksi esittämällä opiskelijaedustajia yliopiston hallintoon ja ottamalla aktiivisesti kantaa opintoasioihin
  • järjestää avoimia kokouksia ja huvi-, juhla- yms. tapahtumia esimerkiksi yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa
  • harjoittaa julkaisutoimintaa
  • välittää tietoa humanistisen tiedekunnan opiskelijoille ja jäsenjärjestöilleen
  • osallistua keskusteluun humanistien työmarkkinoista ja edistää humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden työelämävalmiuksia
  • jakaa apurahoja ja avustuksia ja harjoittaa muillakin vastaavilla tavoilla tavoitteidensa mukaista toimintaa. Stipendirahaston toimintaa ohjaa erillinen rahasto-ohjesääntö.

7. Toimintansa tukemiseksi tiedekuntajärjestö voi

  • ottaa vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia
  • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja huvitilaisuuksia
  • periä vuosittain jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

8. Tiedekuntajärjestön jäseneksi voivat liittyä humanistisen tiedekunnan rekisteröidyt opiskelijayhdistykset, jotka tiedekuntajärjestön kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä jäseniksi hyväksyy. Yhdistyksen jäseniä kutsutaan jäsenyhdistyksiksi. Jäsenyhdistykset suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

9. Tiedekuntajärjestön kokous voi erottaa tiedekuntajärjestön jäsenyydestä jäsenyhdistyksen, joka

  • on toiminut vastoin tiedekuntajärjestön tarkoitusperiä tai sääntöjä
  • on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin tämä on tiedekuntajärjestöön liittymällä sitoutunut
  • on menettelyllään tiedekuntajärjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut tiedekuntajärjestöä
  • ei enää täytä laissa taikka tiedekuntajärjestön säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamista pitää kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä.

10. Jäsenyhdistyksillä on oikeus erota tiedekuntajärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tiedekuntajärjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta tiedekuntajärjestön kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

11. Tiedekuntajärjestön päättävä elin on tiedekuntajärjestön kokous.

12. Tiedekuntajärjestö järjestää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista toinen on vuosikokous, joka on pidettävä helmikuun 20. päivään mennessä ja toinen on vaalikokous, joka on pidettävä joulukuun 15. päivään mennessä. Tiedekuntajärjestön kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen tiedekuntajärjestön kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta kun tiedekuntajärjestön kokous tai hallitus päättää tai jos yksi jäsenyhdistys sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää tietyn asian käsittelyä varten. Tällöin kokous on järjestettävä viimeistään kuusi viikkoa pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

13. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Kokouskutsu on lähetettävä sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen tiedekuntajärjestön kokousta jokaiselle tiedekuntajärjestön jäsenyhdistykselle. Jäsenyhdistyksille lähetettävässä kutsussa on mainittava esille tulevat asiat sekä kokouksen aika ja paikka. Tiedekuntajärjestön kokoukset ovat avoimia kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.

14. Jäsenyhdistyksillä on äänioikeus. Kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Jäsenyhdistyksen äänioikeutta käyttää jäsenyhdistyksen valtakirjalla valtuuttama edustaja. Äänestys suoritetaan kättä nostamalla. Mikäli yksi valtuutettu edustaja niin haluaa, äänestys suoritetaan umpilipuin. Käsiteltävissä asioissa ratkaisee yksinkertainen enemmistö, elleivät säännöt toisin määrää. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

15. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • avataan kokous
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
  • hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
  • esitetään toimintakertomus sekä tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
  • vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus
  • käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat
  • päätetään kokous

16. Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • avataan kokous
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus
  • hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja
  • päätetään hallituksen muiden jäsenten määrästä sääntöjen 17 §:n rajoissa
  • valitaan hallituksen muut jäsenet
  • valitaan kaksi toiminnantarkistajaa ja heille mahdolliset varajäsenet
  • käydään keskustelu seuraavalle vuodelle nimettävistä työryhmistä ja toimikunnista
  • käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat
  • päätetään kokous

17. Tiedekuntajärjestön toimeenpanevana elimenä toimii ja tiedekuntajärjestöä edustaa hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, ja 4-10 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee toimikautensa alussa keskuudestaan 1–2 varapuheenjohtajaa, taloudenhoitajan, sihteerin sekä muut tarvitsemansa toimihenkilöt.

Hallituksen tehtävänä on

  • johtaa tiedekuntajärjestön toimintaa vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti sääntöjen 5 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi
  • huolehtia tiedekuntajärjestön varainhoidosta
  • kutsua tiedekuntajärjestön kokoukset koolle ja valmistella siellä esille tulevat asiat.
  • nimittää tarvittavat työryhmät ja toimikunnat sekä valita tiedekuntajärjestön muut toimihenkilöt

18. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jonkun hallituksen jäsenen sitä pyytäessä.

19. Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Tiedekuntajärjestön talouden kannalta merkittävistä asioista älköön tehtäkö päätöstä taloudenhoitajaa kuulematta.

20. Hallituksen jäsen voidaan erottaa, jos yli puolet tiedekuntajärjestön kokouksen valtuutetuista edustajista sitä vaatii.

21. Tiedekuntajärjestön tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kolme viikkoa ennen tiedekuntajärjestön vuosikokousta.

22. Tiedekuntajärjestön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä joku muu hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä.

23. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä tiedekuntajärjestön kokouksissa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä tai yksinkertaisella äänten enemmistöllä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä tiedekuntajärjestön kokouksessa. Sääntöjen muuttamista koskeva esitys on mainittava kokouskutsussa

24. Tiedekuntajärjestö puretaan, jos 2/3 annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä tiedekuntajärjestön kokouksessa sitä kannattaa. Purkamista koskeva esitys on mainittava kokouskutsussa.

25. Puretun tiedekuntajärjestön omaisuus luovutetaan tiedekuntajärjestön jälkimmäisen purkautumiskokouksen päätöksen mukaisesti vastaavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle käytettäväksi tiedekuntajärjestön tarkoitusperiä edistävään toimitaan.

26. Niissä kohdin, joissa näissä säännöissä ei ole erityistä mainintaa, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

Helsingissä 02.01.2017