Humanisticum rf:s valmöte

Välkomna till Humanisticum rf:s valmöte måndagen den 13.12 från och med klockan 18. Mötet hålls i Lingva på Humanistklustret men vi rekommenderar starkt att delta på distans. Instruktioner för distansdeltagandet finns i slutet av detta meddelande.

I Humanisticums valmöte väljs en ny styrelse för året 2022!

⭐ BLI STYRELSEMEDLEM? ⭐
Skulle du kunna tänka dig att bli styrelsemedlem i Humanisticum för året 2022? Sök med! I Humanisticum kan man fungera i olika poster enligt sina egna intressen. Att söka till styrelsen krävs ingen tidigare erfarenhet av föreningsverksamheten – intresse och motivation för att ta tag i nya utmaningar räcker! Delta i mötet eller skicka en ansökan i förväg till ordföranden Emma (emma.palojarvi@helsinki.fi). Frågor? Ta kontakt med låg tröskel!

⭐ BLI FUNKTIONÄR? ⭐
I Humanisticum kan man även fungera som funktionär. Funktionärerna väljs ändå först i början av nästa år i ett styrelsemöte. Håll koll på det!

Välkomna med i mötet!

Föredragningslistan för mötet finns här (på finska).
I Humanisticums valmöten använder våra medlemmar rösträtt och vi ber våra medlemsföreningar att skicka en representant med fullmakt till mötet för att använda föreningens röst. Representanten bör väljas i ett styrelsemöte. Observera att fullmakten kan undertecknas endast av föreningens namntecknare enligt föreningens stadgar. Fullmakterna skickas till Humanisticums ordförande Emma Palojärvi, emma.palojarvi[at]helsinki.fi. Fullmakter tas emot fram till 13.12 kl. 17.

Man kan även delta i mötet på distans. För att kunna delta på distans ska man anmäla sig i förväg.
Man kan anmäla sig fram till 12.12.2021 kl. 23.59 via den här blanketten. Länken till mötet skickas per e-post under mötesdagen till alla som har anmält sig. För att kunna säkerställa identiteten ska deltagarnas signatur i mötet vara i formen Förnamn Efternamn och kameran ska också vara på i mån av möjighet.
Fast rösträtten får användas endast av medlemsföreningarna är mötet öppet för alla studerande vid humanistiska fakulteten. Varmt välkomna med!

Sammanfattning av dekanatets situationsöversikt den 9.3

Tack till alla som deltog i dekanatets situationsöversikten tisdagen 9.3! Tillfället lockade många studenter och väckte mycket diskussion. För fakulteten var dekanen Pirjo Hiidenmaa samt vicedekanerna Jussi Pakkasvirta och Minna Palander-Collin på plats. Nedan hittar du en sammanfattning av evenemanget. Som bilaga finns också diaspelet som dekanatet föredrog i evenemanget. Observera att ekonomiska siffrorna är först preliminära förutsägelser om året 2021. 

Fakultetens ekonomi
Största delen av pengarna i fakulteten går till löner och näst största delen till utrymmen (se bilaga 1). Fast det finns också andra utgiftsposter, sparar man mest genom att skära av just dessa. Lönernas andel kan förklaras delvis med det, att det finns inga andra stora utgiftsposter (t.ex. laboratorier). Det är inte möjligt att skära av lönerna eftersom man borde då föra underhandlingar om kollektivavtal på riksnivå. För utymmenas del har skärningar planerats och genomförts bl.a. genom utrymmesarrangemangen av Forsthuset och Topelia. Det har strävats efter att spara från utrymmeskostnaderna så mycket som möjligt men ändå så att det garanteras ändamålsenliga arbetsutrymmen för studerandena och att föreläsningssalar utnyttjas på kurser när situationen tillåter. Även om man har inte fått använda utymmena och föreläsningssalarna p.g.a. coronan, har det inte kommit några lättnader från universitetets sida. Det betalas alltså för utrymmena fast de inte används. Det pågår en utredning och förhandlingar om hyrorna med universitetet. 

Basfinansieringen har sjunkit våldsamt sedan 2016. Helsingfors universitet förlorade då 100 miljoner euro från sin årliga budget. Skärningarna slog Helsingfors universitet svårare än resten av Finland och påverkningarna har synts i varje fakultet. Fakulteten har klarat sig av skulderna från föregående åren med hjälp av överskotten som har sparats men enligt rektorns tidigare beslut har de nu använts i sin helhet. Om lösningar inte hittas, kommer budgeten att bli underbalanserad med en miljon euro. Rektorn försöker behandla alla fakulteter likvärdigt och därför har det inte kunnats göra undantag med humanistiska fakulteten och t.ex. lån har inte kunnat beviljas. Också andra fakulteter har ekonomiska problem.

Utöver basfinansieringen består fakultetens ekonomi av komplementär finansiering. Dess läge är bra i humanistiska fakulteten. Fakultetens forskare har varit framgångsrika i den hårda tävlan om forskningsfinansieringar men det fixar inte resursbristen eftersom pengarna investeras i nya forskningsprojekt.


Fakultetens resursbrist

Vår fakultet har många särsklida uppgifter och ansvar, såsom undervisning i sällsynta språk samt olika institutioner såsom Alexanderinstitutet. Till undervisningen hör många små vetenskapsgrenar, som före förändringen av utbildningsprogrammen kunde studeras bara som biämne. För att kunna garantera sysselsättningen av dem som utexamineras från dessa ämnen, kan man inte ta flera studeranden till dessa magisterprogram. Detta gränsar anställningen av personal. Därtill påverkar det mycket om en person går i pension eller blir sjuk. Fakultetens särskilda ansvar har bevarats men resurserna har minskats vilket har lett till den nuvarande situationen. 

Det finns flera olika faktorer som påverkar personalbristen i fakultetens utbildningsprogram. De mest centrala faktorerna som har lyfts upp är bl.a. pensioneringar och sjukskrivningar av nuvarande personal. Ofta är det inte möjligt att anställa ny personal i stället för den pensionerade personalen eftersom rektorn är väldigt försiktig med att ge rekryteringslov så länge som fakultetens budget bevaras underbalanserad. I fjol fick man rekryteringslov från rektorn bara för de poster som hade börjat rekryteras redan 2019. Att skära ner rekryteringen är ändå en extrem nödåtgärd för att lösa skuldsättningen och det stöder inte målet att få flera examina färdiga. Således borde situationen lösas på ett annat sätt. 

Bland studerandena har det framträtt en djup oro för arbetsbelastningen av personalen och detta lyftes upp också i situationsöversikten som ett aktuell och relevant ärende. Med personalen görs årligen arbetsplaner (se bilaga 2) och de baserar på gällande kollektivavtal. I planen finns det alltid tid också för forskning.

Möjliga lösningar för att underlätta situationen
Dekanatet understryker att man har haft tuffa tider också tidigare och man har alltid klarat sig. Diskussionen vill styras mot konstruktivare riktning så att man skulle kunna koncentrera sig på eventuella lösningar. När det gäller studerandena betyder det framsteg i studierna och utexaminering i målsatt tid och när det gäller personalen betyder det att utveckla och organisera sitt arbete.

Från universitetets och fakultetens håll görs aktivt påverkansarbete för att lösa situationen. Universitetets styrelse och rektor diskuterar med riksdagsledamöter, ministeriet och ministrar. Också universitetens samarbetsorganisation Unifi håller kontakt med beslutsfattarna.

Granskning av utbildningsprogramsstrukturer
Tung utbildningsprogramsstruktur (se bilaga 2) orsakar ekonomisk press och en flaskhals i fakulteten. Det finns 6 humanistiska kandidatprogram och 11 magisterprogram, vilket är många i universitetets skala. Därtill delas utbildningsprogrammen i cirka 50 studieinriktningar. Det har medgetts att utbildningsprogramsförnyelsen år 2017 var för ambitiös i relation till användbara resurser.

För att granska utbildningsprogramsstrukturen och att utveckla samarbetet mellan utbildningsprogrammen har det grundats en arbetsgrupp våren 2020. Arbetsgruppen rapporterar till fakultetsrådet när resultat har uppstått. Som det ser ut nu, planeras det ändå inte att lägga ner existerande vetenskapsgrenar men man borde minska på självständiga utbildnigsstigar av enstaka vetenskapsgrenar genom att sammanslå utbildningsprogram och öka mängden av gemensamma studieavsnitt. Meningen är att göra samarbetet tätare samt mångfaldiga goda praxis i studieinriktningar och utbildningsprogram.

Mängden av samarbete mellan utbildningsprogram och studieinriktningar varierar mycket. En del av programmen gör allt ensam, en del gör mycket tillsammans och lyckas så dela t.ex. administrativ last samt last i samband med undervisning. Som exempel nämndes studenternas deltagande i andra programs kurser som en del av obligatoriska studier samt samarbete mellan utbildningsprogram kring t.ex. mer teoribetonade gemensamma kurser. Det görs redan mellan några språkämnen. Å andra sidan väckte tanken på brett samarbete diskussion och oro för utvecklingen av den egna expertisen om man är tvungen att avlägga studier i bredare område. 

Man vill underhålla ekonomiska nivån men det kräver absolut förändringar undervisningsarrangemangen. Att arrangera arbete och undervisning på nytt tar ändå mycket tid och är också utmanande eftersom det förutsätter att lärarna måste fundera på sitt arbete och innehåll av undervisningen mycket på nytt. Undervisningsmetoderna borde utvecklas så att de kräver mindre resurser men så att uppfyllelse av inlärningsmålen och undervisningskvalitetet inte lider av det. Traditionella diaspel är inte nödvändigtvis den bästa undervisningsmetoden ur studerandenas synpunkt.

Också den metodiska sidan av undervisningen kräver granskning och man borde sikta mer på flerformsundervisning. Även om tudelning i distans- och närundervisning betonas när flerformsundervisning diskuteras, innebär tanken och målen mycket mer. Man borde kunna närma sig undervisningsarrangemang från många olika håll. Digitala redskap borde utnyttjas effektivare och aktivare.


Studenternas påverkansmöjligheter

Enligt dekanaten har studenter många möjligheter att göra sitt för situationen. Det finns studentrepresentanter i universitetets olika beslutsorgan som det är möjligt att vara i kontakt med. Också materialen från möten finns för alla att läsa. Således är infrastrukturer av universitetets informationsutbyte och påverkan i ordning. Det kom ett förslag på ett gemensamt möte för studerande i humanistiska fakulteten och universitetets rektor för att diskutera situationen. Dekanen ser inte att detta skulle löna sig eftersom enligt universitetshierarkin är det fakulteten som fattar sådana beslut. Därtill finns det studentrepresentant i universitetets beslutsorgan, som man kan vara i kontakt med. Adresser och ställningstaganden mot rektorn är alltid möjliga och de planeras redan i Humanisticum.

För studerandenas del är den mest konkreta och effektiva åtgärden enligt dekanatet att bli färdig i tid eftersom enligt finansieringsmodellen har mängden av examina en stor påverkan på basfinansieringen (https://minedu.fi/sv/-/korkeakouluille-uusi-rahoitusmalli). Framför allt borde man fundera på åtgärder som skulle göra det smidigare att framskrida i studierna. De skulle kunna vara t.ex. förbättring av studievägledning, förnyande av studieväg samt utvecklande och diversifiering av kursernas prestationssätt. Dekanatet uppmuntrar studenter att diskutera med personalen inom läroämnen hur man skulle kunna utveckla examensstruktuter och prestationssätt till studenternas fördel. Det lönar sig också att prata om undervisningsarrangemangen med det egna utbildningsprogrammets ledningsgrupp. Studenter uppmuntras även att svara på kandidatresponsen, som är en av de påverkande faktorerna i finansieringsmodellen. 

Om du ännu har frågor, kan du kontakta Humanisticums studieansvarig Laura Höyhtyä (laura.hoyhtya@helsinki.fi).

Kulturappros avslutningsevenemanget

Det är år 2119. Helsingfors har övergivits. Det nya studenthuset har övergivits, liksom klusteri. Men du och dina vänner har varit låsta för illuusio! Det är bekmörkt och dörren öppnas inte. Det finns spindlar överallt. Hur man kommer ut?!

Halloween är här och så är slut av kultur appro. Humanisticum arrangerar escape room med halloween-teman och halloween-fest den 4 november från 18.00 och framåt. Rummet och festen kommer att organizera på humanistiklustret.

För att delta i escape room behöver du inte registrera dig i förväg. Du kommer att arbeta i team (2-4 personer) och ni har 20 minuter för att komma ut ur rummet. Efter uppgiften kan du gå till Utopia och njuta av halloween-atmosfären.

Händelsen är den sista festen för den kulturella approten. Om du har lyckats samla in 4 klistermärken till ditt pass, får du den unika patch härifrån. Om du inte deltog i godkännandet, oroa dig inte, du är fortfarande välkommen!

VAD: Slut av kultur appro: escape room och halloween-fest
NÄR: 4.11 från 18.00 och framåt
VAR: Humanistiklustret, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5A, femte våning
VARFÖR: Vi älskar halloween ♥

Humanistklustrets principer för en trygg lokal: http://www.humanisticum.fi/wp-content/uploads/2016/08/Principer_for_en_trygg_lokal.pdf
Fb-evenemang: https://www.facebook.com/events/1349916285174965/

Sjunga hela sångbok -kvällen

Sjunger du alltid de goda gamla dryckesvisor? Hur många gånger har du skummat din sångbok av humanister och tänkt vad är alla dessa låtar? Vi har alla gjort det. Boken är full av mystiska låtar och nu är det dags att lära känna dem. Humanisticum organiserar en sångbok kvällen, där vi kommer att sjunga hela sångbok av humanister! Ja, hela boken och vi vill att du ska komma med oss. Evenemanget kommer ordna i Lingva den 31 oktober från 18:00.

Kvällen blir lång och utmattande och vi rekommenderar att du tar med lite drycker och mat. Du behöver inte sjunga hela kvällen: du kan komma och gå som du vill. Ta med din egen bok men oroa dig inte om du inte har en, du kan alltid dela en bok med någon. Att delta kommer inte att kosta dig något.

Händelsen är en del av humanisternas kulturappro. Om du deltar i appro, får du ett märke till dina pass härifrån. Välkommen!

VAD: Vi ska sjunga hela sångbok av humanistiter!
NÄR: 31.10 från 18.00
VAR: Lingva, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5A, femte våning
VARFÖR: Eftersom vi älskar sångboken och sjunga ♥

Humanistklustrets principer för en trygg lokal: http://www.humanisticum.fi/wp-content/uploads/2016/08/Principer_for_en_trygg_lokal.pdf

Fakultetets infotillfällen för slutet av övergångsperioden

Övergångsperioden för utbildningsreformen upphör 31.7.2020, varefter alla som studerar enligt de gamla fordringarna överförs till de nya utbildningsprogrammen.

Infotillfällen för studerande:

På svenska: 15 oktober kl. 14-16, Forsthuset sal 6
På finska: 17 oktober kl. 15-17, Forsthuset sal 1
På finska : 30 oktober kl. 14-16, Forsthuset sal 1
Vid infona gås igenom bl.a. viktiga datum och deadlines angående slutet på övergångsperioden, att bli färdig enligt de gamla fordringarna/övergå till de nya fordringarna i praktiken, att studera efter övergången.

Efterfesten av Humanisticums 53-årsfest

Den officiella delen av kvällen är över och nu är det dags att starta festen! Humanisticum skulle vilja välkomna alla studenter från humanistiska fakulteten till efterfesten av Humanisticums 53. årfest. Det spelar ingen roll om du var på årfest eller inte, efterfesten är för alla! Ingången är gratis, men man kan köpa drycker så det rekommenderas att ta lite kontanter med dig. Det finns ingen dresscode, du kan komma som du är!

Festen börjar klockan 23 och fortsätter fram till 2 och det hålls på humanistiklustret. Vänligen ta ditt student-ID med dig.

VAD: Humanisticums årdags efterfesten
VAR: Humanistiklustret, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5A, femte våning
NÄR: 26 oktober från 23.00 och framåt
DRESSCODE: Kom som du är!

Humanistklustrets principer för en trygg lokal: http://www.humanisticum.fi/wp-content/uploads/2016/08/Principer_for_en_trygg_lokal.pdf

Fb-evenemang för efterfesten: https://www.facebook.com/events/597058477498148/

Humanisternas kulturveckor: Kulturapprot

I år organiserar Humanisticum sin allra första kulturapprot!

Till skillnad från vanliga approt kommer den här att ta två veckor, hur spännande är det? Tanken är att besöka cultral-evenemang som organiseras av Humanisticum, medorganisationer och andra arrangörer. Du får ett pass och du måste samla minst fyra frimärken för att få den unika märken! Det är gratis att delta i evenemanget och det kräver ingen registrering men organisatoriska organisationerna kan välja om deras evenemang kommer att kosta eller inte. Programmet och händelselistan släpps senare!

Approt börjar den 21 oktober och fortsätter till 4 november. Humanisticum kommer att organisera starthändelse där du kan hämta ditt pass. Om du får alla fyra frimärken kan du hämta din märken från Humanisticums halloween-fest den 4 november.

Vi letar nu efter studentorganisationer för att delta i approt! Du kan registrera din organisation via den här länken till 18 oktober: https://forms.gle/HDrfW8MwmrAB7uCf6

Om du har några frågor, kontakta Emma Palojärvi.

Fb-evenemang för kulturapprot: https://www.facebook.com/events/972350763105309/

Karriärsafari kommer tillbaka hösten 2019!

Kan du erbjuda Karriärsafari-arbetsprovningplatser för humaniorastuderande?

Humanisticum r.f. och Alumnföreningen vid Helsingfors universitetet ordnar gemensamt Karriärsafari för humaniorastudenter och alumner under hösten 2019. Vi söker alumner för att vägleda studenter på sin arbetsplats.

Karriärsafari är en 1-2 dagars arbetslivsprövning där studenten lär känna alumnens arbetsdag, organisation och arbetslivsfärdigheter. Den är avsed för studerande i humanistiska fakultet vid universitetet i Helsingfors, den är frivilligt och obetald. Karriärsafari arrangeras för andra gången, första gången ordnades den våren 2017.

Varför delta?

Ibland kan det vara svårt för studenter att inse hur mångsidiga möjligheter det finns för humanister i arbetslivet. Karriärsafari ger studenten en chans att bekanta sig med arbetslivet. Bekantskap med olika karriärstigar är till stor nytta då studenten planerar sin karriärstig. Alumnernas sakkunskap och erfarenhet förmedlas bäst till studenten genom arbetsprövningen.

Hur kommer jag med?

Ansökningsperioden för alumner är 24 september – 13 oktober 2019. Registeringen sker via ett Lyyti-formulär. Fyll i en kort beskrivning om vad studenten skulle göra under Karriärsafari. Den inledande beskrivningen kan vara mycket informell. Se exempel från Karriärsafari 2017. Som regel väljs en studerande per arbetsplats.

Då ansökningstiden för de studerande är avslutad, tar studenten kontakt med alumnen och ni kan komma överens om arbetsprövningens detaljer och datum. Karriärsafari ordnas under november 2019 om inte annat avtalats.

Jag vill också bjuda dig till det gemensamma kick-off-mötet för alla Karriärsafari-deltagare fredagen den 25 oktober 2019 kl. 17-19 i Wilhelmsson-salen på Nya Studenthuset (Mannerheimvägen 5 A, 5:e vån.). Evenemanget kommer att innehålla en föreläsning om mentorskap för alumner och en presentation om humanister i arbetslivet.

LÄNK TILL ANMÄLNINGSBLANKETTEN: https://www.lyyti.fi/reg/Alumniyhdistys_Urasafari_2019_9799/

HEMSIDAN FÖR KARRIÄRSAFARI: https://urasafari.wordpress.com/

FACEBOOK-SIDAN FÖR KARRIÄRSAFARI: https://www.facebook.com/urasafari/

Sök till fakultetsråden och universitetskollegiet

Hej du studeranden!

HUS söker nu studentrepresentanter för fakultetsråden och universitetskollegiet till perioden 2020–2021. På dessa platser bevakar studentrepresentanterna att studenterna inte blir överkörda när beslut fattas i frågor som rör studierna och studielivet. Vem som helst kan bli språkrör för studenterna – du också.

I fakultetsrådet kan du påverka riktningen för din fakultet och forskningsområde. Fakultetsrådet har till uppgift att besluta om bland annat examensfordringar, undervisningsprogram och grunderna för antagningen av studerande, utveckla undervisning och forskning vid fakulteten, ansvara för kvalitetsledningen av forskningen och undervisningen samt behandla vittsyftande planer och andra för fakulteten principiellt viktiga ärenden.

I universitetskollegiet påverkar du riktningen för hela universitetet. Kollegiet är ett forum som representerar hela universitetet och som bland annat väljer de utomstående medlemmarna i universitetets styrelse samt universitetets kansler och revisorer samt fastställer universitetets bokslut och verksamhetsberättelse. Kollegiet har studentrepresentation från alla fakulteter vid universitetet samt från Svenska social- och kommunalhögskolan.

Läs mer: hyy.fi/representant
Sök senast 14.10 kl 12.00
Sök här: https://www.halloped.fi/sv/helsinki/calls

Humanisticums 53-årsfest

Vi hjärtligt välkomnar er för att fira Humanisticums 53. årsfest på lördag den 26 oktober 2019!

I år firas årsfesten med fantastisk utsikt på Vinni, den översta våningen i det Nya Studenthuset i Savolax och Egentliga Finlands nations festsal (Mannerheimvägen 5 A, 6. vån.). Vi börjar kl. 18 med ett cocktailparty, där föreningar och andra gäster har möjlighet att framföra hälsningar till Humanisticum.

Vi förflyttar oss till bords klockan 19 för att avnjuta en trerätters middag. Under kvällen får vi njuta av känslofyllda tal, underhållande uppvisningar och naturligtvis det bästa möjliga sällskapet.

Meny:
Saltig grönsakspaj
Hasselbackspotatis & vegansk schnitzel med sås och rotsaker
Chokladkaka

Supékortet kostar 30 euro för studenter och 40 euro för andra. Man kan också köpa ett understödskort, som kostar 50 euro. Anmälan till årsfesten börjar på söndag den 29 september 2019 kl 12 via länken:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/100407/lomake.html

Dresscode: mörk kostym med akademiska ordnar

Efterfesten ordnas på Humanistiklusteri en trappa ner från klockan 23. Om du vill dansa eller bara njuta av det lustiga sällskapet, kom med – alla är välkomna till efterfesten, även om du missar middagen!

Nästa dag ordnas också den traditionella sillfrukosten på Humanistiklusteri från och med kl. 12. Sillisen kostar 5 euro och det betalas samtidigt med supékortet.

Humanistklustrets principer för en trygg lokal:
http://www.humanisticum.fi/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/Principer_for_en_trygg_lokal.pdf

Länken till fb-evenemang: https://www.facebook.com/events/904276853290378/

1 2 3